ថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកម្រិតដំបូង

 Basic

 1 Hours 13 Minutes

 Last Updated: Apr 01, 2022


Course Description

ថ្នាក់ដំបូង

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតដំបូង

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាប ក៏អាចសិក្សាបានដែរ មិនទាមទារអ្វីទាំងអស់ ។ នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានចំនេះដឹងភាសាជប៉ុន ដ៏ស្ទាត់ជំនាញ ។

 
សិក្សាភាសា ជប៉ុន កម្រិត_1

 • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #1 [ あ〜お]
  10:11 min | 743 view
 • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #2 [か〜こ]
  7:54 min | 21 view
 • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #3 [さ〜そ]
  7:29 min | 4 view
 • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #4[た〜と]
  7:15 min | 5 view
 • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #5[な〜の]
  8:14 min | 1 view
 • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #6 [は〜ほ]
  7:45 min | 3 view
 • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #7[ ま〜よ]
  10:6 min | 4 view
 • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #8[ ら〜ん]
  14:15 min | 2 view