ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុនកម្រិត N3

 Basic

 1 Hours 20 Minutes

 Last Updated: Apr 01, 2022


Course Description

វេយ្យាករណ៍ N3

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតទាប N3

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាបក៏អាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែទាមទារមានមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជាមុនសិន ។ ពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសទៅធ្វើការជាសិក្ខាកាមនៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូរសហការរបស់សាលាពាណិជ្ជសាស្រ្តតាយ៉ាម៉ា  ។

វេយ្យាករណ៍ N3

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតមធ្យម N3

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាបក៏អាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែទាមទារមានសញ្ញាប័ត្រភាសាជប៉ុនកំរិត N4ជាមុនសិន ។ ពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសទៅបំរើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្នុងស្រុក ឬទៅធ្វើការជាសិក្ខាកាមនៅប្រទេសជប៉ុនដែលជាដៃគូរសហការរបស់សាលា ពាណិជ្ជសាស្រ្តតាយ៉ាម៉ា  ។

 ថ្នាក់ដំបូង

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតដំបូង

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាប ក៏អាចសិក្សាបានដែរ មិនទាមទារអ្វីទាំងអស់ ។ នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានចំនេះដឹងភាសាជប៉ុន ដ៏ស្ទាត់ជំនាញ ។

 ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុនកម្រិត_1 N3

 • N3 មេរៀនទី ១ 「〜ことにしている」
  7:34 min | 11 view
 • N3 មេរៀនទី ២「〜ことになっている」
  5:33 min | 6 view
 • N3 មេរៀនទី ៣「〜ようになっている」
  4:53 min | 8 view
 • N3 មេរៀនទី ៤「〜ような、ように」
  6:44 min | 6 view
 • N3 មេរៀនទី ៥「〜みたいだ」
  17:57 min | 4 view
 • N3 មេរៀនទី ៦「〜らしい」
  5:35 min | 3 view
 • N3 មេរៀនទី ៧「〜つもり」
  8:23 min | 4 view
 • N3 មេរៀនទី ៨「〜てくる」
  5:46 min | 3 view
 • N3 មេរៀនទី ៩「〜てほしい」
  7:3 min | 3 view
 • N3 មេរៀនទី ១០「〜ば _たら_と...たい_のに」
  10:55 min | 4 view