ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុនកម្រិត N4

 Basic

 1 Hours 35 Minutes

 Last Updated: Apr 01, 2022


Course Description

 វេយ្យាករណ៍ N4  

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតទាប N4

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាបក៏អាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែទាមទារមានមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជាមុនសិន ។ ពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសទៅធ្វើការជាសិក្ខាកាមនៅប្រទេសជប៉ុន  ។

 ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុនកម្រិត_1 N4

 • មេរៀនទី១ 「 〜 ができますことができます」
  11:55 min | 109 view
 • មេរៀនទី២ 「 〜 られる(動詞の可能形) 」
  18:39 min | 0 view
 • មេរៀនទី ៣「 〜 ようになる 」
  7:39 min | 0 view
 • មេរៀនទី ៤「 〜 つもり 」
  14:52 min | 0 view
 • មេរៀនទី ៥「 〜 かた(方) 」
  5:53 min | 0 view
 • មេរៀនទី ៦ 「 〜 たことがある 」
  6:48 min | 0 view
 • មេរៀនទី ៧ 「 〜 にする 」
  5:30 min | 0 view
 • មេរៀនទី ៨ 「 〜 ほうがいい 」
  3:43 min | 0 view
 • មេរៀនទី ៩「 〜 動詞の意志形」
  14:5 min | 0 view
 • មេរៀនទី ១០「 〜 意志形+と思う」
  6:3 min | 0 view