ក្មេងតូចគីម Little Kim

OneSala Original Edutainment

 Basic

 13 Minutes 1 Seconds

 Last Updated: Aug 12, 2021


Course Description

Description of Course

Chapter 1

  • 1. គីម និងសុខភាពមាត់ធ្មេញ
    3:36 min | 1107 view
  • 2. គីម និងរបៀបសំពះ
    4:5 min | 200 view
  • 3. គីម និងច្បាប់ចរាចរ
    5:20 min | 523 view