មូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាថៃ និងសន្ទនា

 Basic

 8 Hours 25 Minutes

 Last Updated: Apr 12, 2022


Course Description

Description of Course

1. ព្យញ្ជនៈថៃ

 • 1. ព្យញ្ជនៈថៃ ភាគទី១
  15:13 min | 790 view
 • 2. ព្យញ្ជនៈថៃ ភាគទី២
  10:53 min | 180 view
 • 3. ព្យញ្ជនៈថៃ ភាគទី៣
  11:3 min | 0 view
 • 4. ព្យញ្ជនៈថៃ ភាគទី៤
  9:27 min | 0 view
 • 5. ព្យញ្ជនៈថៃ ភាគទី៥
  8:44 min | 0 view
 • 6. ព្យញ្ជនៈថៃ ភាគទី៦
  6:14 min | 0 view
 • 7. ព្យញ្ជនៈថៃ ភាគទី៧
  7:23 min | 0 view
 • 8. ព្យញ្ជនៈថៃ ភាគទី៨
  7:28 min | 0 view
 • 9. ព្យញ្ជនៈថៃ ភាគទី១០
  9:36 min | 0 view

2. ស្រៈថៃ

 • 1. ស្រៈថៃ ភាគ១
  9:54 min | 0 view
 • 2. ស្រៈថៃ ភាគ២
  8:9 min | 0 view
 • 3. ស្រៈថៃ ភាគ៣
  7:42 min | 0 view
 • 4. ស្រៈថៃ ភាគ៤
  7:19 min | 0 view
 • 5. ស្រៈថៃ ភាគ៥
  8:57 min | 0 view
 • 6. ស្រៈថៃ ភាគ៦
  7:7 min | 0 view

3. រៀនប្រកបអាន

 • 1. រៀនប្រកបអាន ភាគ១
  8:32 min | 0 view
 • 2. រៀនប្រកបអាន ភាគ២
  10:34 min | 0 view
 • 3. រៀនប្រកបអាន ភាគ៣
  9:12 min | 0 view
 • 4. រៀនប្រកបអាន ភាគ៤
  7:58 min | 0 view
 • 4. រៀនប្រកបអាន ភាគ៥
  6:50 min | 0 view
 • 6. រៀនប្រកបអាន ភា៦
  5:28 min | 0 view
 • 7. រៀនប្រកបអាន ភាគ៧
  7:12 min | 0 view

4. អក្សរកណ្តាល

 • 1. អក្សរកណ្តាល
  8:9 min | 0 view

5. អក្សរខ្ពស់

 • 1. អក្សរខ្ពស់
  4:42 min | 2 view

6. អក្សរទាប

 • 1. អក្សរទាប ភាគ១
  7:22 min | 0 view
 • 2. អក្សរទាប ភាគ២
  4:2 min | 0 view

7. ស្រៈសំលេងខ្លី

 • 1. ស្រៈសំលេងខ្លី
  6:21 min | 0 view

8. ស្រៈសំលេងវែង

 • 1. ស្រៈសំលេងវែង
  6:56 min | 0 view

9. ស្រៈសំលេងខ្លី ជួបអក្សរបីក្រុម

 • 1. ស្រៈសំលេងខ្លី ជួបអក្សរបីក្រុម
  5:50 min | 0 view

10. ស្រៈសំលេងវែង ជួបអក្សរបីក្រុម

 • 1. ស្រៈសំលេងវែង ជួបអក្សរបីក្រុម
  5:29 min | 0 view

11. វណ្ណយុត្តិទាំង៤

 • 1. វណ្ណយុត្តិទាំង៤
  7:13 min | 0 view

12. ម៉ាយអេកជាមួយអ្សរបីក្រុម

 • 1.ម៉ាយអេកជាមួយអ្សរបីក្រុម
  7:52 min | 0 view

13. ម៉ាយថូជាមួយអ្សរបីក្រុម

 • 1. ម៉ាយទ្រីជាមួយអ្សរបីក្រុម
  5:1 min | 0 view

14. ម៉ាយទ្រីជាមួយអ្សរបីក្រុម

 • 1. ម៉ាយទ្រីជាមួយអ្សរបីក្រុម
  4:2 min | 0 view

15. ម៉ាយចាត់តាក់វ៉ាជាមួយអ្សរបីក្រុម

 • 1. ម៉ាយចាត់តាក់វ៉ាជាមួយអ្សរបីក្រុម
  2:50 min | 0 view

16. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ

 • 1. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១
  10:7 min | 0 view
 • 2. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ២
  9:53 min | 0 view
 • 3. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ៣
  8:2 min | 0 view
 • 4. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ៤
  9:18 min | 0 view
 • 5. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ៥
  7:49 min | 0 view
 • 6. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ៦
  7:1 min | 0 view
 • 7. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ៧
  9:34 min | 0 view
 • 8. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ៨
  9:38 min | 0 view
 • 9. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ៩
  9:7 min | 1 view
 • 10. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១០
  10:0 min | 0 view
 • 11. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១១
  8:9 min | 0 view
 • 12. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១២
  10:37 min | 0 view
 • 13. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១៣
  7:14 min | 0 view
 • 14. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១៤
  12:47 min | 0 view
 • 15. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១៥
  9:2 min | 0 view
 • 16. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១៦
  9:2 min | 0 view
 • 17. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១៧
  4:47 min | 0 view
 • 18. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១៨
  10:5 min | 0 view
 • 1​​​​9. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ១៩
  10:40 min | 0 view
 • 20. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ២០
  14:1 min | 0 view
 • 2​1. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ២១
  14:1 min | 0 view
 • 2​2. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ២២
  4:15 min | 0 view
 • 2​3. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ២៣
  7:25 min | 0 view
 • 2​4. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ២៤
  9:34 min | 0 view
 • 2​5. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ២៥
  8:42 min | 0 view
 • 2​6. ឃ្លាប្រចាំថ្ងៃ ភាគ២៦
  8:24 min | 0 view