សិក្ខាសាលា តាមរយៈប្រព័ន្ធ Online (Webinar)

Ly Vanndy

 Basic

 2 Hours 4 Minutes

 Last Updated: Sep 04, 2021


Course Description

Description of Course

1. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security

 • 1. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security
  0:15 min | 244 view
 • 2. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Part1
  2:24 min | 196 view
 • 3. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Part2
  10:0 min | 146 view
 • 4. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Part3
  10:0 min | 76 view
 • 5. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Part4
  10:0 min | 67 view
 • 6. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Part5
  10:0 min | 44 view
 • 7. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Part6
  12:59 min | 41 view
 • 8. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Q&A Part7
  10:0 min | 33 view
 • 9. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Q&A Part8
  10:0 min | 33 view
 • 10. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Q&A Part9
  10:0 min | 20 view
 • 11. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Q&A Part10
  10:0 min | 13 view
 • 12. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Q&A Part11
  10:0 min | 11 view
 • 13. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Q&A Part12
  10:0 min | 21 view
 • 14. ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security Q&A Part13
  8:37 min | 20 view