សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញក្រោមប្រធានបទ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

OneSala

 Basic

 1 Hours 39 Minutes

 Last Updated: Dec 01, 2021


Course Description

Description of Course

1. សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញក្រោមប្រធានបទ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

 • 1. សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញក្រោមប្រធានបទ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ភាគ១
  16:26 min | 17 view
 • 2. សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញក្រោមប្រធានបទ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ភាគ២
  12:22 min | 2 view
 • 3. សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញក្រោមប្រធានបទ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ភាគ៣
  15:0 min | 1 view
 • 4. សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញក្រោមប្រធានបទ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ភាគ៤
  13:31 min | 0 view

2. សំនួរ និងចម្លើយ

 • 1. សំនួរ និងចម្លើយ ភាគ១
  15:0 min | 0 view
 • 2. សំនួរ និងចម្លើយ ភាគ២
  14:0 min | 0 view
 • 3. សំនួរ និងចម្លើយ ភាគ៣
  13:31 min | 0 view