វគ្គសិក្សានិយាយភាសាអង់គ្លេស Better English Course for Conversation

 Basic

 4 Hours 27 Minutes

 Last Updated: Apr 01, 2022


Course Description

គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សានេះគឺ:
1.ជួយអោយអ្នកសិក្សាឆាប់យល់ និង ឆាប់ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនៅក្នុងការនិយាយ និង ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបាន
2. ជួយជំរញបន្ថែមនូវចំណេះដឹងដល់អ្នកសិក្សាអោយកាន់តែសុីជម្រៅ និង ច្បាស់លាស់
3. ជួយអោយអ្នកសិក្សាចំណេញពេលវេលានិងថវិកា និង ទទួលបានចំណេះដឹងចំគោលដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់

វគ្គនេះមានសារ:សំខាន់ដល់អ្នកសិក្សាក្នុងការដឹងយ៉ាងសុីជម្រៅពីកំរិតទាប ដល់ កំរិតខ្ពស់ទៅលើ:
- ការសន្ទនា
- ការប្រើប្រាស់ពាក្យ
-  ឃ្លាដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការនិយាយ
- ការផ្គុំពាក្យនិងឃ្លាក្នុងការនិយាយ និង ការសរសេរ
-ប្រភពនៃពាក្យដែលគេប្រើពីកំរិតទាប ទៅ ខ្ពស់
- រូបមន្ត និង ជំរើសដ៏ច្រើននៃការប្រើប្រាស់ពាក្យនិងឃ្លាក្នុងការនិយាយ និង ការសរសេរ
- ចំណុចវេយ្យាករណ៏សំខាន់ៗមួយចំនួន

 Who is the course for?
សំរាប់អ្នកសិក្សាចង់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបាន និង ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសពីកំរិតទាបដល់កំរិតខ្ពស់បានលឿននិងចំគោលដៅដោយមិនចំណាយពេលយូរ


1. មេរៀនទី 1: Greeting

 • 1. មេរៀនទី 1_ Greeting Part1
  10:0 min | 4 view
 • 2. មេរៀនទី 1_ Greeting Part2
  11:14 min | 0 view

2. មេរៀនទី 2: Self-introduction

 • 1. មេរៀនទី 2_ Self-introduction Part1
  17:0 min | 0 view
 • 2. មេរៀនទី 2_ Self-introduction Part2
  17:36 min | 0 view

3. មេរៀនទី 3: CONTINENTS, OCEANS, COUNTRIES AND NATIONALITIES

 • 1. មេរៀនទី 3_ CONTINENTS, OCEANS, COUNTRIES AND NATIONALITIES Part1
  16:0 min | 0 view
 • 2. មេរៀនទី 3_ CONTINENTS, OCEANS, COUNTRIES AND NATIONALITIES_ Part2
  16:0 min | 0 view

4. មេរៀនទី 4: Number

 • 1. មេរៀនទី 4_ Number Part1
  12:0 min | 0 view
 • 2. មេរៀនទី 4_ Number Part2
  12:2 min | 0 view

5. មេរៀនទី 5: Time

 • 1. មេរៀនទី 5_ Time Part1
  12:0 min | 0 view
 • 2. មេរៀនទី 5_ Time Part2
  12:9 min | 0 view

6. មេរៀនទី 6: Days and Months

 • 1. មេរៀនទី 6_ Days and Months Part1
  15:0 min | 0 view
 • 6. មេរៀនទី 6_ Days and Months Part2
  14:3 min | 0 view

7. មេរៀនទី 7: Weather

 • 1. មេរៀនទី 7_ Weather Part1
  10:0 min | 0 view
 • 2. មេរៀនទី 7_ Weather Part2
  11:41 min | 0 view

8. មេរៀនទី 8: Family Relationships

 • 1. មេរៀនទី 8_ Family Relationships Part1
  12:0 min | 0 view
 • 2. មេរៀនទី 8_ Family Relationships Part2
  12:0 min | 0 view
 • 3. មេរៀនទី 8_ Family Relationships Part3
  12:29 min | 0 view

9. មេរៀនទី 9: Colors

 • 1. មេរៀនទី 9_ Colors
  6:55 min | 0 view

10. មេរៀនទី 10: Job and Occupation

 • 1. មេរៀនទី 10_ Job and Occupation Part1
  12:0 min | 0 view
 • 2. មេរៀនទី 10_ Job and Occupation Part2
  12:0 min | 0 view
 • 3. មេរៀនទី 10_ Job and Occupation Part3
  13:22 min | 0 view