ក្រសួងបរិស្ថាន

ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់បេសកម្មឱ្យដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិឱ្យបានសមស្របនិងមាននិរន្តរភាពនិងការរស់នៅដោយចីរភាពសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍យូអង្វែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនិងគ្រប់ជំនាន់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា

Created by Last updated Tue, 16-Jun-2020
Curriculum for this course
12 Lessons 02:22:05 Times
 • 1. H.E Paris and Climate change No01 00:09:35
 • 2. H.E Paris and Climate change 00:15:00
 • 3. H.E Paris and Climate change 00:12:02
 • 4. H.E Paris and Climate change 00:16:46
 • 5. Interview with H.E Chan somaly 00:09:51
 • 6. Interview with H.E Chan somaly 00:09:52
 • 7. Video Environmental Education 00:11:14
 • 8. Video Environmental Education 00:12:06
 • 9. Video Environmental Education 00:11:13
 • 10. Video Puth sorithy 00:09:14
 • 11. Video Touch Vina_part1 00:14:52
 • 12. Video Touch Vina_part2 00:10:20
+ View more
Description

ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់បេសកម្មឱ្យដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិឱ្យបានសមស្របនិងមាននិរន្តរភាពនិងការរស់នៅដោយចីរភាពសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍យូអង្វែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនិងគ្រប់ជំនាន់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា