ថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកម្រិតដំបូង

ថ្នាក់ដំបូង

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតដំបូង

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាប ក៏អាចសិក្សាបានដែរ មិនទាមទារអ្វីទាំងអស់ ។ នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានចំនេះដឹងភាសាជប៉ុន ដ៏ស្ទាត់ជំនាញ ។

 Created by Last updated Wed, 05-Aug-2020
Curriculum for this course
8 Lessons 01:13:09 Times
  • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #1 [ あ〜お] 00:10:11
  • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #2 [か〜こ] 00:07:54
  • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #3 [さ〜そ] 00:07:29
  • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #4[た〜と] 00:07:15
  • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #5[な〜の] 00:08:14
  • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #6 [は〜ほ] 00:07:45
  • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #7[ ま〜よ] 00:10:06
  • មេរៀនដំបូង ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈ #8[ ら〜ん] 00:14:15
+ View more
Description

ថ្នាក់ដំបូង

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតដំបូង

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាប ក៏អាចសិក្សាបានដែរ មិនទាមទារអ្វីទាំងអស់ ។ នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានចំនេះដឹងភាសាជប៉ុន ដ៏ស្ទាត់ជំនាញ ។