ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុនកម្រិត N3


វេយ្យាករណ៍ N3

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតទាប N3

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាបក៏អាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែទាមទារមានមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជាមុនសិន ។ ពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសទៅធ្វើការជាសិក្ខាកាមនៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូរសហការរបស់សាលាពាណិជ្ជសាស្រ្តតាយ៉ាម៉ា  ។

វេយ្យាករណ៍ N3

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតមធ្យម N3

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាបក៏អាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែទាមទារមានសញ្ញាប័ត្រភាសាជប៉ុនកំរិត N4ជាមុនសិន ។ ពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសទៅបំរើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្នុងស្រុក ឬទៅធ្វើការជាសិក្ខាកាមនៅប្រទេសជប៉ុនដែលជាដៃគូរសហការរបស់សាលា ពាណិជ្ជសាស្រ្តតាយ៉ាម៉ា  ។

 ថ្នាក់ដំបូង

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតដំបូង

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាប ក៏អាចសិក្សាបានដែរ មិនទាមទារអ្វីទាំងអស់ ។ នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានចំនេះដឹងភាសាជប៉ុន ដ៏ស្ទាត់ជំនាញ ។

 


Created by Last updated Mon, 10-Aug-2020
Curriculum for this course
10 Lessons 01:20:23 Times
  • N3 មេរៀនទី ១ 「〜ことにしている」 00:07:34
  • N3 មេរៀនទី ២「〜ことになっている」 00:05:33
  • N3 មេរៀនទី ៣「〜ようになっている」 00:04:53
  • N3 មេរៀនទី ៤「〜ような、ように」 00:06:44
  • N3 មេរៀនទី ៥「〜みたいだ」 00:17:57
  • N3 មេរៀនទី ៦「〜らしい」 00:05:35
  • N3 មេរៀនទី ៧「〜つもり」 00:08:23
  • N3 មេរៀនទី ៨「〜てくる」 00:05:46
  • N3 មេរៀនទី ៩「〜てほしい」 00:07:03
  • N3 មេរៀនទី ១០「〜ば _たら_と...たい_のに」 00:10:55
+ View more
Description


វេយ្យាករណ៍ N3

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតទាប N3

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាបក៏អាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែទាមទារមានមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជាមុនសិន ។ ពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសទៅធ្វើការជាសិក្ខាកាមនៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូរសហការរបស់សាលាពាណិជ្ជសាស្រ្តតាយ៉ាម៉ា  ។

វេយ្យាករណ៍ N3

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតមធ្យម N3

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាបក៏អាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែទាមទារមានសញ្ញាប័ត្រភាសាជប៉ុនកំរិត N4ជាមុនសិន ។ ពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសទៅបំរើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្នុងស្រុក ឬទៅធ្វើការជាសិក្ខាកាមនៅប្រទេសជប៉ុនដែលជាដៃគូរសហការរបស់សាលា ពាណិជ្ជសាស្រ្តតាយ៉ាម៉ា  ។

 ថ្នាក់ដំបូង

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតដំបូង

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាប ក៏អាចសិក្សាបានដែរ មិនទាមទារអ្វីទាំងអស់ ។ នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានចំនេះដឹងភាសាជប៉ុន ដ៏ស្ទាត់ជំនាញ ។