ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុនកម្រិត N4

 វេយ្យាករណ៍ N4  

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតទាប N4

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាបក៏អាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែទាមទារមានមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជាមុនសិន ។ ពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសទៅធ្វើការជាសិក្ខាកាមនៅប្រទេសជប៉ុន  ។

 


Created by Last updated Tue, 11-Aug-2020
Curriculum for this course
10 Lessons 01:35:07 Times
  • មេរៀនទី ៣「 〜 ようになる 」 00:07:39
  • មេរៀនទី ៤「 〜 つもり 」 00:14:52
  • មេរៀនទី ៥「 〜 かた(方) 」 00:05:53
  • មេរៀនទី ៦ 「 〜 たことがある 」 00:06:48
  • មេរៀនទី ៧ 「 〜 にする 」 00:05:30
  • មេរៀនទី ៨ 「 〜 ほうがいい 」 00:03:43
  • មេរៀនទី ៩「 〜 動詞の意志形」 00:14:05
  • មេរៀនទី ១០「 〜 意志形+と思う」 00:06:03
  • មេរៀនទី១ 「 〜 ができますことができます」 00:11:55
  • មេរៀនទី២ 「 〜 られる(動詞の可能形) 」 00:18:39
+ View more
Description

 វេយ្យាករណ៍ N4  

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របង្រៀនតាមអនឡាញថ្នាក់ភាសាជប៉ុនកំរិតទាប N4

សំរាប់សិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទាបក៏អាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែទាមទារមានមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជាមុនសិន ។ ពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសទៅធ្វើការជាសិក្ខាកាមនៅប្រទេសជប៉ុន  ។