រៀនគូរតួអង្គ មុំាងហ្គា ភាគ១ កម្រិត ១

យុវវ័យ យើងភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត និងមានការពេញនិយមជាច្រើនទៅ លើវិស័យ Anime Manga Comic និង Webtoon គួរអោយកត់សម្គាល់។ ហេតុនេះហើយទើបពួកខ្ញុំបានបង្កើតជា វីឌីអូនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដល់អ្នកដែលចូលចិត្ត និង ចង់ចេះគូរ (សម្រាប់អ្នកអត់ចេះសោះក៏អាចរៀនបានតែត្រូវ ហ្វឹកហាត់ ច្រើន) ។ ក្នុងវីដីអូបង្រៀននេះក៏មានបញ្ចូលនូវការបង្រៀន អំពីតិចនិចក្នុងការគូរឲ្យមានភាពងាយៗ ស្រួលៗ លឿនៗ រៀនឆាប់ចេះ ឆាប់យល់ ឆាប់គូរបាន ដោយមានការគូរបង្ហាញបណ្ដើរពន្យល់ បណ្ដើរថែមទាំងមានដាក់ការងារ ឲ្យហ្វឹកហាត់តាមវីដីអូនិមួយៗ ផងដែរ។ វីដីអូមេរៀនទាំងនេះគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍  គូររូបខ្ញុំជិត២០ឆ្នាំគូរ Manga ជិត៥ ឆ្នាំនិងគូរ Animation នៅក្រុមហ៊ុន ឯកជនមួយជិត ៤ ឆ្នាំរួមទាំង ការសិក្សាថ្នាក់គំនូរពីសាស្រ្តាចារ្យជនជាតិ ខ្មែរ និង អ្នកជំនាញគូរ Webtoon មកពីកូរ៉េ បានបង្រៀនខ្ញុំផ្ទាល់។ ដោយហេតុស្រលាញ់ និងចង់ចែករំលែកចំនេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឆាប់ចេះឆាប់យល់អំពីវិស័យគំនូរ Anime នេះ ទើបខ្ញុំចង់បង្ហាញតាមវីដីអូមេរៀននេះទាំងអស់។

ដើម្បីសិក្សាមុខវិជ្ជានេះ យើងមាន ៤ ជម្រើស

Requirement:

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាទាប: Pencil HB 2B 2H, Black Pen, Eraser alot of A4 papers 

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាមធ្យម: PC or Laptop, Drawing tablet (Wacom Intious, Huion, Gaomon......)

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាខ្ពស់: iPad Pro, PC or Laptop, On screen tablet ( Wacom Cintiq 16, Huion Kanvas Pro, Gaomon......) 

-កម្មវិធីតម្រូវការ: Photoshop, Clip Studio Paint, Paint Tool Sai, Pro Create.....)

Created by Last updated Fri, 12-Jun-2020
Curriculum for this course
20 Lessons 04:27:37 Times
 • 1. Online 2 - Business Concept 00:10:12
 • 2. Basic Skill 00:11:47
 • 3. Basic Drawing 00:14:57
 • 4 . How To Draw Body 00:16:36
 • 5. How To Draw Body Girl 00:09:22
 • 6. How To Draw Stucture Detail 00:15:57
 • 7. How To Draw Hands 00:10:35
 • 8. How To Draw Hands Part 2 00:12:42
 • 9. How To Draw Foot 00:08:18
 • 10. How To Draw Foot Part 2 00:08:18
 • 11. How to draw face 00:16:43
 • 12. How To Draw Face Part 2 00:12:21
 • 13. How To Draw Face Part 3 00:18:02
 • 14. How To Draw Face Part 4 00:17:07
 • 15. How To Draw Face Part 5 00:18:51
 • 16. How To Draw Face Part 6 00:13:55
 • 17. Pose Drawing 00:13:10
 • 18. Pose Drawing 00:10:40
 • 19. Pose Study From Real Girl 00:10:44
 • 20. Pose Study From Real Girl 00:17:20
+ View more
Description

យុវវ័យ យើងភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត និងមានការពេញនិយមជាច្រើនទៅ លើវិស័យ Anime Manga Comic និង Webtoon គួរអោយកត់សម្គាល់។ ហេតុនេះហើយទើបពួកខ្ញុំបានបង្កើតជា វីឌីអូនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដល់អ្នកដែលចូលចិត្ត និង ចង់ចេះគូរ (សម្រាប់អ្នកអត់ចេះសោះក៏អាចរៀនបានតែត្រូវ ហ្វឹកហាត់ ច្រើន) ។ ក្នុងវីដីអូបង្រៀននេះក៏មានបញ្ចូលនូវការបង្រៀន អំពីតិចនិចក្នុងការគូរឲ្យមានភាពងាយៗ ស្រួលៗ លឿនៗ រៀនឆាប់ចេះ ឆាប់យល់ ឆាប់គូរបាន ដោយមានការគូរបង្ហាញបណ្ដើរពន្យល់ បណ្ដើរថែមទាំងមានដាក់ការងារ ឲ្យហ្វឹកហាត់តាមវីដីអូនិមួយៗ ផងដែរ។ វីដីអូមេរៀនទាំងនេះគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍  គូររូបខ្ញុំជិត២០ឆ្នាំគូរ Manga ជិត៥ ឆ្នាំនិងគូរ Animation នៅក្រុមហ៊ុន ឯកជនមួយជិត ៤ ឆ្នាំរួមទាំង ការសិក្សាថ្នាក់គំនូរពីសាស្រ្តាចារ្យជនជាតិ ខ្មែរ និង អ្នកជំនាញគូរ Webtoon មកពីកូរ៉េ បានបង្រៀនខ្ញុំផ្ទាល់។ ដោយហេតុស្រលាញ់ និងចង់ចែករំលែកចំនេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឆាប់ចេះឆាប់យល់អំពីវិស័យគំនូរ Anime នេះ ទើបខ្ញុំចង់បង្ហាញតាមវីដីអូមេរៀននេះទាំងអស់។

ដើម្បីសិក្សាមុខវិជ្ជានេះ យើងមាន ៤ ជម្រើស

Requirement:

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាទាប: Pencil HB 2B 2H, Black Pen, Eraser alot of A4 papers 

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាមធ្យម: PC or Laptop, Drawing tablet (Wacom Intious, Huion, Gaomon......)

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាខ្ពស់: iPad Pro, PC or Laptop, On screen tablet ( Wacom Cintiq 16, Huion Kanvas Pro, Gaomon......) 

-កម្មវិធីតម្រូវការ: Photoshop, Clip Studio Paint, Paint Tool Sai, Pro Create.....)