រៀនគូរតួអង្គ មុំាងហ្គា ភាគ១ កម្រិត ២

យុវវ័យ យើងភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត និងមានការពេញនិយមជាច្រើនទៅ លើវិស័យ Anime Manga Comic និង Webtoon គួរអោយកត់សម្គាល់។ ហេតុនេះហើយទើបពួកខ្ញុំបានបង្កើតជា វីឌីអូនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដល់អ្នកដែលចូលចិត្ត និង ចង់ចេះគូរ (សម្រាប់អ្នកអត់ចេះសោះក៏អាចរៀនបានតែត្រូវ ហ្វឹកហាត់ ច្រើន) ។ ក្នុងវីដីអូបង្រៀននេះក៏មានបញ្ចូលនូវការបង្រៀន អំពីតិចនិចក្នុងការគូរឲ្យមានភាពងាយៗ ស្រួលៗ លឿនៗ រៀនឆាប់ចេះ ឆាប់យល់ ឆាប់គូរបាន ដោយមានការគូរបង្ហាញបណ្ដើរពន្យល់ បណ្ដើរថែមទាំងមានដាក់ការងារ ឲ្យហ្វឹកហាត់តាមវីដីអូនិមួយៗ ផងដែរ។ វីដីអូមេរៀនទាំងនេះគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍  គូររូបខ្ញុំជិត២០ឆ្នាំគូរ Manga ជិត៥ ឆ្នាំនិងគូរ Animation នៅក្រុមហ៊ុន ឯកជនមួយជិត ៤ ឆ្នាំរួមទាំង ការសិក្សាថ្នាក់គំនូរពីសាស្រ្តាចារ្យជនជាតិ ខ្មែរ និង អ្នកជំនាញគូរ Webtoon មកពីកូរ៉េ បានបង្រៀនខ្ញុំផ្ទាល់។ ដោយហេតុស្រលាញ់ និងចង់ចែករំលែកចំនេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឆាប់ចេះឆាប់យល់អំពីវិស័យគំនូរ Anime នេះ ទើបខ្ញុំចង់បង្ហាញតាមវីដីអូមេរៀននេះទាំងអស់។

ដើម្បីសិក្សាមុខវិជ្ជានេះ យើងមាន ៤ ជម្រើស

Requirement:

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាទាប: Pencil HB 2B 2H, Black Pen, Eraser alot of A4 papers 

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាមធ្យម: PC or Laptop, Drawing tablet (Wacom Intious, Huion, Gaomon......)

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាខ្ពស់: iPad Pro, PC or Laptop, On screen tablet ( Wacom Cintiq 16, Huion Kanvas Pro, Gaomon......) 

-កម្មវិធីតម្រូវការ: Photoshop, Clip Studio Paint, Paint Tool Sai, Pro Create.....)

Created by Last updated Thu, 30-Jul-2020
Curriculum for this course
26 Lessons 04:49:02 Times
 • 1. Anatomy part 1 00:15:28
 • 2. Anatomy part 2 00:06:20
 • 3. Musle Drawing Man Part 1 00:06:18
 • 4. Musle Drawing Man Part 2 00:04:31
 • 5. Musle Drawing Woman 00:07:19
 • 5. Basic Of Clothe 00:17:02
 • 6. Basic Of Clothe Part 2 00:12:18
 • 7. Basic Of Clothe Part 3 00:10:06
 • 8. Highschool Clothe 00:07:54
 • 9. University Clothe 00:06:01
 • 10. How To Draw Out Door Clothe Man 00:11:10
 • 11. How To Draw Out Door Clothe Woman 00:13:30
 • 12. How To Draw History Clothes 00:15:28
 • 13. How To Draw War Clothe 00:11:46
 • 14. How To Draw Hair Basic 00:08:09
 • 15. How To Draw Hair Man Basic 00:10:34
 • 16. How To Draw Long Hair Woman 00:13:35
 • 17. How To Draw Long Hair Man 00:11:44
 • 18. How To Draw Short Hair Woman 00:13:21
 • 19. How To Draw Short Hair Man 00:06:22
 • 20. How To Draw ចង Hair 00:11:06
 • 21. How To Draw ចង Hair Part 2 00:08:55
 • 22. Persepctive Basics 00:20:30
 • 23. One Perspective 00:11:56
 • 24. Two Point Perspect 00:12:17
 • 25.3 Point Perspective 00:15:22
+ View more
Description

យុវវ័យ យើងភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត និងមានការពេញនិយមជាច្រើនទៅ លើវិស័យ Anime Manga Comic និង Webtoon គួរអោយកត់សម្គាល់។ ហេតុនេះហើយទើបពួកខ្ញុំបានបង្កើតជា វីឌីអូនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដល់អ្នកដែលចូលចិត្ត និង ចង់ចេះគូរ (សម្រាប់អ្នកអត់ចេះសោះក៏អាចរៀនបានតែត្រូវ ហ្វឹកហាត់ ច្រើន) ។ ក្នុងវីដីអូបង្រៀននេះក៏មានបញ្ចូលនូវការបង្រៀន អំពីតិចនិចក្នុងការគូរឲ្យមានភាពងាយៗ ស្រួលៗ លឿនៗ រៀនឆាប់ចេះ ឆាប់យល់ ឆាប់គូរបាន ដោយមានការគូរបង្ហាញបណ្ដើរពន្យល់ បណ្ដើរថែមទាំងមានដាក់ការងារ ឲ្យហ្វឹកហាត់តាមវីដីអូនិមួយៗ ផងដែរ។ វីដីអូមេរៀនទាំងនេះគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍  គូររូបខ្ញុំជិត២០ឆ្នាំគូរ Manga ជិត៥ ឆ្នាំនិងគូរ Animation នៅក្រុមហ៊ុន ឯកជនមួយជិត ៤ ឆ្នាំរួមទាំង ការសិក្សាថ្នាក់គំនូរពីសាស្រ្តាចារ្យជនជាតិ ខ្មែរ និង អ្នកជំនាញគូរ Webtoon មកពីកូរ៉េ បានបង្រៀនខ្ញុំផ្ទាល់។ ដោយហេតុស្រលាញ់ និងចង់ចែករំលែកចំនេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឆាប់ចេះឆាប់យល់អំពីវិស័យគំនូរ Anime នេះ ទើបខ្ញុំចង់បង្ហាញតាមវីដីអូមេរៀននេះទាំងអស់។

ដើម្បីសិក្សាមុខវិជ្ជានេះ យើងមាន ៤ ជម្រើស

Requirement:

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាទាប: Pencil HB 2B 2H, Black Pen, Eraser alot of A4 papers 

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាមធ្យម: PC or Laptop, Drawing tablet (Wacom Intious, Huion, Gaomon......)

-សម្រាប់អ្នកមានថវិកាខ្ពស់: iPad Pro, PC or Laptop, On screen tablet ( Wacom Cintiq 16, Huion Kanvas Pro, Gaomon......) 

-កម្មវិធីតម្រូវការ: Photoshop, Clip Studio Paint, Paint Tool Sai, Pro Create.....)