វគ្គ ក្បាច់គួកជេបានលាភ (មាន០៦ ភាគ)

Description of Course

Created by Last updated Mon, 07-Sep-2020
Curriculum for this course
6 Lessons 01:07:21 Times
  • ក្បាច់គួកជេបានលាភ (ភាគ១) អេង លាភា (ជាអ្នកប្រឹក្សាអន្តរជាតិ និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ) 00:12:15
  • ក្បាច់គួកជេបានលាភ (ភាគ២) អេង លាភា (ជាអ្នកប្រឹក្សាអន្តរជាតិ និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ) 00:09:03
  • ក្បាច់គួកជេបានលាភ (ភាគ៣) អេង លាភា (ជាអ្នកប្រឹក្សាអន្តរជាតិ និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ) 00:12:25
  • ក្បាច់គួកជេបានលាភ (ភាគ៤) អេង លាភា (ជាអ្នកប្រឹក្សាអន្តរជាតិ និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ) 00:11:59
  • ក្បាច់គួកជេបានលាភ (ភាគ៥) អេង លាភា (ជាអ្នកប្រឹក្សាអន្តរជាតិ និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ) 00:14:46
  • ក្បាច់គួកជេបានលាភ (ភាគ៦) អេង លាភា (ជាអ្នកប្រឹក្សាអន្តរជាតិ និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ) 00:06:53
+ View more
Description
Description of Course