សិក្សាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរដោយភិក្ខុ យិន រតនសុធាវី - STUDY KHMER LITERATURE BY YEN ROTANAKSOTHEAVY

Description of library

Created by Last updated Thu, 07-May-2020
Curriculum for this course
22 Lessons 02:17:40 Times
 • អក្សរ​​ ក 00:11:44
 • អក្សរ​ ខ 00:11:55
 • អក្សរ​ គ 00:03:00
 • អក្សរ​ ឃ 00:01:09
 • អក្សរ​ ច 00:06:41
 • អក្សរ​ ជ 00:05:01
 • អក្សរ​ ឆ 00:06:46
 • អក្សរ​ ឈ 00:01:55
 • អក្សរ​ ត 00:09:23
 • អក្សរ​ ថ 00:05:56
 • អក្សរ​ ទ 00:04:20
 • អក្សរ​ ធ 00:02:08
 • អក្សរ​ ប 00:05:01
 • អក្សរ​ រ 00:13:26
 • អក្សរ​ ល 00:03:10
 • អក្សរ​ ស 00:10:24
 • អក្សរ​ ស 00:07:22
 • អក្សរ​ ស 00:11:27
 • អក្សរ​ អ 00:05:51
 • បញ្ចប់ 00:02:21
 • អក្សរ​ ទ 00:04:20
 • អក្សរ​ ទ 00:04:20
+ View more
Description

Description of library