សិក្ខាសាលាអនឡាញ (Webinar) : "Competitive Advantage through Digital Transformation

Aug 27, 2021 | 18:34 232 views

General Knowledge

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពី “Digital Transformation, a Competitive Advantage in all Markets” និង “Frictionless digital transformation with cloud ERP” ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ វន្តសាលា(OneSala) និង យូវ៉ាឃេស៊ី (Uvacancy ) ដោយមានការសហការផងដែរពីក្រុមហ៊ុន WEBSIGHT និង Acumatica បានប្រព្រឹត្តទៅ និងបញ្ចប់ដោយរលូន។

ក្នុងនោះពួកយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនជំនាញដែលពួកគាត់សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ពេញលេញ ចូលរួមផ្តល់កិត្តិយសដើម្បីចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹង ប្រធានបទ រួមមាន លោក PUN E-KEN ដែលជា Group Coo-Websight និង លោក SHINE MATHEW ដែលជា Regional Channel Manager- Acumatica ។

ក្រៅពីនោះ សិក្ខាសាលាតាមប្រពន្ធ័អ៊ីនធឺណិតមួយនេះក៏មានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់សិក្ខាកាមមកពីបណ្ដាមជ្ឈដ្ឋាននានា ក្នុងការស្តាប់ និងទទួលចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលពួកគាត់គឺសុទ្ធតែជាយុវជន និងអ្នកធ្វើការក្នុងស្ថាប័នផងដែរ។Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information