លទ្ធផលបេក្ខភាពជាប់អាហារូបករណ៍យូវ៉ាឃេនស៊ី សិក្សាជាមួយវិទ្យាស្ថានអ៊ីនស្ទីង្ហ៍ (ដំណាក់កាលទី២)

Aug 30, 2021 | 18:01 314 views

General Knowledge

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ យូវ៉ាឃេនស៊ីបានប្រកាសលទ្ធផលបេក្ខភាពជាប់អាហារូបករណ៍យូវ៉ាឃេនស៊ី សិក្សាជាមួយវិទ្យាស្ថានអ៊ីនស្ទីង្ហ៍។

​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា យូវ៉ាឃេនស៊ី Uvacancy.com បានរៀបចំកម្មវិធីឧបត្ថម្ភដល់យុវជនដើម្បីសិក្សាជំនាញដូចខាងក្រោម នៅវិទ្យាស្ថានអ៊ីនស្ទីង្ហ៍៖

-       បង្កើតអេប Mobile Application Development

-       បង្កើតគេហទំព័រ Web Development

-       បណ្តាញ Network (CCNA 1 CCNA 2)

-       ផ្នែករចនារូបភាពតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល Graphic Design (Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect, និង Adobe Premier)

ដោយការប្រកាសលទ្ធផលធ្វើឡើងជា២ដំណាក់កាល៖

ដំណាក់កាលទី១ នៅថ្ងៃទី១៦- សីហា- ឆ្នាំ២០២១ ចំនួន ៣០នាក់

      - ៥នាក់ ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ១០០%

      - ២៥នាក់ ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ៥០%

ដំណាក់កាលទី២ នៅថ្ងៃទី២៨- សីហា- ឆ្នាំ២០២១ ចំនួន ២០នាក់

      - ៥នាក់ ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ១០០%

      - ១៥នាក់ ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ៥០%

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ ​យូវ៉ាឃេនស៊ី​ក្រោមការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនដែលមិនបានជាប់ចំនួន៩១នាក់ ដូចមានភា្ជប់ក្នុងតារាងបញ្ជីឈ្មោះ ​ដោយម្នាក់ៗ​ទទួលបានអាហារូបករណ៍៣០%​។​​
 

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information