កម្មវិធីជ្រើសរើសបេក្ខភាពចូលរួមប្រឡង United Nations Young Professionals Programme ដើម្បីបម្រើការងារក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

Jun 17, 2022 | 18:36 1 views

Scholarship

ការជ្រើសរើសបេក្ខភាពចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី United Nations Young Professionals Programme (YPP) សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។ កម្មវិធី YPP គឺជា គំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការស្វែងរកបេក្ខភាពដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ និងសក្តានុពល ដើម្បីបម្រើការងារក្នុង លេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិ។ 

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការជ្រើសរើសបេក្ខភាពចូលរួមកម្មវិធី YPP រួមមានដូចខាងក្រោម៖

  -មានសញ្ជាតិខ្មែរ (កម្ពុជាមាននៅក្នុង List of Participating Countries)

  -មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ

  -អាយុត្រឹម ឬក្រោម ៣២ឆ្នាំ (គិតត្រឹមថ្ងៃប្រឡង)

  -ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ឬបារាំង។

 បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើ អាចស្វែង រកព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងគេហទំព័រ https://careers.un.org ឬទំនាក់ទំនងមកនាយកដ្ឋានអង្គការ សហប្រជាជាតិ នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដើម្បីសម្របសម្រួល។

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information


© Copyright . 2021, OneSala Co., Ltd.