អាហារូបករណ៌សិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Interational University of Health and Welfare (IUHW) ប្រទេសជប៉ុន

Jun 21, 2022 | 17:08 2 views

Scholarship

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានធ្វើការជូនដំណឹងដល់និស្សិតឆ្នាំមូលដ្ឋានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងនិស្សិតឆ្នាំទី២នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ ឱ្យបានដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យ International University of Heath and Wetare (IUHW) ប្រទេសជប៉ុនផ្តល់អាហារូបករណ៌សិក្សារយៈពេល៦ឆ្នាំ។ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

ព័ត៌មានលម្អិត


Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information


© Copyright . 2021, OneSala Co., Ltd.