អាហារូបករណ៍សិក្សាភាសាជប៉ុនពីវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន

Jun 23, 2022 | 16:58 0 views

Scholarship

វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនយើងខ្ញុំ កំពុងធ្វើការជ្រើសរើសសិស្ស ចូលរៀនថ្នាក់សិក្សាភាសាជប៉ុន ដោយផ្តល់អាហារូបករណ៍100%លើថ្លៃសិក្សាផងដែរ។

·         ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។

·         ការដាក់ពាក្យចូលរៀនអាចដាក់ពាក្យផ្ទាល់នៅសាលា ឬដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ:

017 403 932 (Cellcard)

096 324 2511(Smart)

097 228 7386(Metfone)

023 231 226

 អាស័យដ្ឋាន: អាគារលេខ619 ផ្លូវលេខ1928 សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information


© Copyright . 2021, OneSala Co., Ltd.