អាហារូបករណ៌ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេស Chevening

Aug 05, 2022 | 16:50 0 views

Scholarship

Chevening ជាអាហារូបករណ៌រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស ឧបត្ថម្ភដោយ Foreign, Commonwealth and Development Office និងអង្គការជាដៃគូរ។អាហារូបករណ៌នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រសិនជាប់ជាបេក្ខភាព រួមទាំងថ្លៃសិក្សាដែលផ្តល់មូលនិធិយ៉ាងពេញលេញការអប់រំដែលមានគុណភាពល្អបំផុតមួយចំនួនក្នុងពិភពលោក, និងឱកាសដើម្បីស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ចម្រុះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស។

អត្ថប្រយោជន៌

  ថ្លៃសិក្សា

  ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ

  ថ្លៃធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងត្រឡប់មកវិញ

  ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលមកដល់

  ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ

  ប្រាក់ visa

  ថ្លៃធ្វើដំណើរនៅពេលចូលរួម event របស់ Chevening ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស

តម្រូវការ

បេក្ខជនត្រូវផ្ញើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តការសិក្សា, reference, និង unconditional UK university offer មួយ។

ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
ព័ត៌មានលម្អិត EHC

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information


© Copyright . 2021, OneSala Co., Ltd.